W ramach *Działania 1.2 POPW*

Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0013/20-02

Tytuł projektu: Przygotowanie do wdrożenia Modelu Biznesowego Internacjonalizacji w firmie KROFAM

a) Cele projektu: Celami nadrzędnymi, uzasadniającymi potrzebę ekspansji produktowej na nowe rynki są w szczególności:

– dywersyfikacja kanałów sprzedaży produktów i źródeł uzyskiwania przychodów, umożliwiająca uniezależnienie się od dotychczasowych odbiorców;

– utrzymanie modelu sprzedaży B2B z uwzględnieniem rozwijania sprzedaży o nowe rynki zbytu w oparciu o własne wzornictwo;

– wzmocnienie sprzedaży pod marką własną zarówno do tradycyjnych kanałów, takich jak np. sieci DIY, jak również nawiązanie współpracy z salonami łazienkowymi, zainteresowanymi produktami o wyższej jakości i ciekawym wzornictwie;

– nawiązanie współpracy na nowych rynkach zbytu z agentami, dystrybutorami, hurtownikami;

– rozszerzenie sprzedaży i wejście w nowe, dynamiczne segmenty, takie jak rynek e-commerce.

b) Planowane efekty: W długim okresie czasu oczekiwać można, że proces internacjonalizacji może istotnie zwiększyć efektywność działań sprzedażowych całej organizacji, pozostając w dodatniej korelacji z poziomem rentowności sprzedaży.

c) Wartość projektu: 754 812.00 PLN

d) Wkład Funduszy Europejskich: 524 450.00 PLN

Krośnieńskie Fabryki Mebli KROFAM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie informuje,  że zawarł umowę nr. POPW.01.04.00-18-0023/19 na realizację projektu pn. 

“Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy KROFAM Sp.z o.o.”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4 Wzór na konkurencję – II Etap
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest wdrożenie opracowanej w ramach Etapu I dz. 1.4. POPW strategii wzorniczej. Zakres projektu obejmuje działania projektowe i wdrożeniowe wynikające z wybranych rekomendacji wzorniczych – odpowiadających aktualnej strategii biznesowej. 

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności i potencjału rozwojowego firmy KROFAM Sp. z o.o. w oparciu o wzornictwo przemysłowe poprzez wdrożenie rekomendacji opracowanej w I etapie dz. 1.4. PO PW strategii, obejmujące zaprojektowanie i wdrożenie nowych produktów, nowych technologii produkcji oraz nowych narzędzi marketingowych, co umożliwi firmie KROFAM wprowadzenie na rynek innowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej i marketingowej.

Planowane efekty:

 1. Przeprowadzenie profesjonalnego procesu związanego z zaprojektowaniem i wdrożeniem na rynek nowych produktów firmy, co zwiększy konkurencyjność oferty KROFAMu, pozycję firmy i marki KROFAM na rynku oraz potencjał rozwojowy firmy w kolejnych latach.
  2. Wzrost umiejętności wykorzystania wzornictwa w celu dalszego rozwoju produktów firmy.
  3. Zwiększenie konkurencyjności oferowanych produktów dzięki unikalnemu wzornictwu
  i innowacyjnym funkcjom użytkowym.
  4. Uzyskanie dodatkowych zysków dzięki zwiększeniu rentowności produkcji i zwiększeniu wolumenu sprzedaży nowych produktów w latach 2021-26 do poziomu 16,4 mln PLN.
  5. Poprawa komunikacji zewnętrznej, wizerunku firmy oraz rozpoznawalności marki w kanale sprzedaży internetowej.

Wartość projektu: 5 265 570.00 PLN

Wkładu funduszy europejskich: 2 999 820.00 PLN

Pobierz plik

Projekt pn.: „Opracowanie audytu wzorniczego i strategii wzorniczej dla firmy
KROFAM Sp. z o.o.” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy KROFAM poprzez audyt wzorniczy i ocenę możliwości rozwoju firmy poprzez wzornictwo oraz wzrost kompetencji kadr firmy w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem.

Cel ten zostanie osiągnięty w wyniku:

 1. Audytu wzorniczego firmy KROFAM w zakresie bieżącej działalności oraz w zakresie planowanej dywersyfikacji produktowej, technologicznej i organizacyjnej.
 2. Opracowania strategii wzorniczej w postaci raportu z przeprowadzonego audytu wzorniczego.

Realizacja ww. celów szczegółowych  zostanie osiągnięta dzięki zakupowi przez KROFAM usług doradczych zaplanowanych w niniejszym projekcie. W proces audytu wzorniczego oraz definiowania rekomendacji działań wzorniczych będących wynikiem audytu zaangażowana zostanie kadra kierownicza firmy. Wpłynie to na uzyskanie celu głównego projektu, a tym samym na wzrost potencjału kadrowego przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Polski Wschodniej w zakresie zarządzania wzornictwem.

Planowane efekty projektu:

 • nabycie kompetencji kadry w obszarze zarz. wzornictwem,
 • ocena i rekomendacje dot. planowanej dywersyfikacji produktowej, technologicznej i organizacyjnej firmy, rekomendacji  kierunków rozwoju obecnej oferty oraz działalności firmy w audytowanych obszarach,
 • zaplanowanie działań projektowych i wdrożeniowych związanych z wykorzystaniem wzornictwa.

Całkowita wartość projektu 78 720,00 PLN, w tym wartość dofinansowania: 54 400,00 PLN

__________________________________________________________________________________________________

Firma Krośnieńskie Fabryki Mebli KROFAM Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci przeprowadzenia audytu wzorniczego dla firmy Krośnieńskie Fabryki Mebli KROFAM Sp. z o.o. wraz z opracowaniem strategii wzorniczej, na potrzeby projektu pn. „Opracowanie audytu wzorniczego i strategii wzorniczej dla firmy KROFAM Sp. z o.o.”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap, Numer konkurs: 1, Rok: 2017.

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem oferty i załącznikami

Pobierz plik

Informacja o wyborze wykonawcy

Pobierz plik

1.Informacje o projekcie.

Pobierz plik

2.Zapytanie ofertowe o dostawę robót budowlanych

A/ Zapytanie ofertowe o dostawę robót budowlanych

Pobierz plik

B/ Załączniki do zapytania

Zalacznik_nr_1a_-_formularz_oferty:

Pobierz plik

Zalacznik_nr_1b_-_oswiadczenie_wykonawcy:

Pobierz plik

Zalacznik_nr_2_KROFAM_przedmiar:

Pobierz plik

Zalacznik_nr_3_Krofam_STWOiR:

Pobierz plik

Zalacznik_nr_4_wzor_umowy:

Pobierz plik

C/ Projekt budowlany

Pobierz plik

Pobierz plik

Pobierz plik

D/ Pytania i odpowiedzi

Pytanie_nr_1_Krofam:

Pobierz plik

E/ Protokoły

PODSUMOWANIE OTWARCIA OFERT:

Pobierz plik

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY:

Pobierz plik