Polityka prywatności

Informacje ogólne o zasadach ochrony danych osobowych w Krofam Sp. z o.o. 

W związku z regulacjami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

 • Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane jest Krofam Sp. z o.o z siedzibą w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Gen L. Okulickiego 2, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000120403, NIP: 684-21-48-663.

 • Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem oraz ochroną swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Krofam Sp z o.o. za pośrednictwem adresu e-mail krofam@krofam.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 • Odbiorcy danych*

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:

 1. organom państwowym oraz innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i w celu określonym w przepisach prawa,
 2. innym podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi wspierające jego funkcjonowanie w zakresie świadczonych usług, m.in. , firmom transportowym, dostawcom usług IT, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe, prawne,  podmiotom świadczącym usługi marketingowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z naszymi jako Administratora poleceniami,
 3. upoważnionym do przetwarzania danych pracownikom/ współpracownikom.

Administrator zastrzega, że krąg odbiorców może być szerszy w zależności od celów przetwarzania danych osobowych. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, szczegółowy katalog tych podmiotów znajdą Państwo poniżej, przy informacjach dotyczących poszczególnych procesów.

*za wyjątkiem procesu programu lojalnościowego, którego szczegółowe zasady zostały wskazane przy jego opisie. 

 • Przysługujące Państwu uprawnienia

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, posiadają Państwo następujące uprawnienia:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 • Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich

Państwa dane nie będą przekazywane do Państw Trzecich. 

 • Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogąc wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację, za wyjątkiem następujących procesów, których szczegółowe zasady zostały wskazane przy ich opisach poniżej:

procesu sklepu internetowego

procesu programu lojalnościowego

Powyższe informacje dotyczą każdego z procesów, w ramach których Państwa dane są przetwarzane. Szczegóły odnoszące m.in. do celów oraz czasu przetwarzania danych osobowych w ramach poszczególnych procesów znajdą Państwo poniżej:

SKLEP INTERNETOWY

 • Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez:
  1. założenie i obsługę konta na stronie internetowej http/sklep.krofam.pl/ ,
  2. zawieranie z użytkownikiem sklepu internetowego umów sprzedaży produktów zamówionych przez użytkownika w sklepie internetowy http/sklep.krofam.pl/ oraz ich wykonanie,
  3. dokonywanie rezerwacji produktów dostępnych w sklepie internetowym http/sklep.krofam.pl/
  4. informowanie o dostępności wybranego produktu (podstawę przetwarzania w odniesieniu do powyższych czynności stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 2. zwrotu i wymiany produktów oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawa przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 3. spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przez który należy rozumieć:
  1. prowadzenie działań marketingu bezpośredniego  – ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
  2. badania zadowolenia użytkownika sklepu internetowego http/sklep.krofam.pl/ z jego funkcjonowania – ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
  3. odpowiedzi na przesłane przez Państwa pytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie http/sklep.krofam.pl/, poczty elektronicznej, oraz telefonicznie,
  4. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z funkcjonowaniem serwisu http/sklep.krofam.pl/ ,  oraz usługami świadczonymi za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod wskazanym adresem.
 • Czas przetwarzania danych

Państwa dane przetwarzane będą do czasu:

 1. rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 2. przedawnienia roszczeń z tytułu umowy świadczonej drogą elektroniczną,
 3. przedawnienia roszczeń z tytułu sprzedaży,
 4. upływu okresu przewidzianego w Regulaminie sklepu internetowego na złożenie i rozpatrzenie reklamacji bądź też dokonania wymiany towaru,
 5. wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży,
 6. wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 • Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwiać świadczenie przez Krofam Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez internautę zakupów w sklepie internetowym http/sklep.krofam.pl/.

 • Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Korzystanie z portalu sklepu internetowego związane jest z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika, przez które należy rozumieć m.in. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Zebrane w ten sposób informacje w tym dane osobowe pozwalają dzięki ich zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) na przekazanie użytkownikowi sklepu internetowego treści marketingowych dostosowanych do preferencji/zainteresowań każdego użytkownika.

 • Przysługujące Państwu prawa – informacje dodatkowe

Państwa dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Internauty.

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

 • Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane przetwarzane będą w celu:

 1. wydania Karty Lojalnościowej oraz administrowania nią, a także w celu podjęcia innych czynności związanych z udziałem Klienta w programie lojalnościowym, na zasadach określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 2. ewentualnego wydania nagród w ramach programu lojalnościowego w formie bonów lojalnościowych, na zasadach określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 3. wykonania zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 4. ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z uczestnictwem w programie lojalnościowym (podstawę przetwarzania stanowi w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO – przy czym przez prawnie uzasadniony interes Administratora należy rozumieć możliwość dochodzenia roszczeń),
 5. badania zadowolenia uczestnika programu lojalnościowego z jego funkcjonowania (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przy czym przez prawnie uzasadniony interes Administratora należy rozumieć udoskonalanie funkcjonowania programu lojalnościowego).
 • Odbiorcy danych
  1. Zebrane dane osobowe są przetwarzane przez Administratora
  2. Administrator może przekazać dane osobowe kompetentnym organom działającym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w następstwie wniosku ze strony władz sądowniczych.
  3. innym podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi wspierające jego funkcjonowanie w zakresie świadczonych usług, m.in., firmom transportowym, dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z naszymi jako Administratora poleceniami,
  4. upoważnionym do przetwarzania danych pracownikom/ współpracownikom.
 • Czas przetwarzania danych

Państwa dane przetwarzane będą do czasu:

 1. zakończenia udziału w Programie Lojalnościowym,
 2. przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w Programie Lojalnościowym,
 3. wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych,
 4. do momentu wniesienia prawnie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 • Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wydania Karty Lojalnościowej oraz do administrowania nią, jak również do wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym.

 • Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Przystępując do Programu Lojalnościowego Klient podaje informacje dotyczące jego zainteresowań i upodobań związanych z meblami i wyposażeniem wnętrz. Tego typu informacje Administrator może również wywnioskować z historii zakupowej każdego Klienta będącego jednocześnie uczestnikiem Programu Lojalnościowego. Zebrane w ten sposób informacje, w tym dane osobowe pozwalają dzięki ich zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) na  przedstawieniu użytkownikowi sklepu internetowego treści marketingowych dostosowanych do preferencji/zainteresowań każdego Klienta.

REKLAMACJE I ZWROTY

 • Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

 1. w przypadku pozyskania Państwa danych w ramach procesu reklamacji: przyjęcia, rozpatrzenia oraz realizacji złożonej przez Państwa reklamacji (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 2. w przypadku pozyskania Państwa danych w ramach procesu zwrotu lub wymiany zakupu: przyjęcia oraz realizacji dokonanego przez Państwa zwrotu lub wymiany zakupu (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 3. w odniesieniu do obu procesów, w celu:
  1. wykonania zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  2. ustalenia, ochrony lub dochodzenia roszczeń związanych z umową sprzedaży, co należy rozumieć jako prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Czas przetwarzania danych

Państwa dane przetwarzane będą:

 1. w odniesieniu do procesu reklamacji:
  1. przez okres do 1 roku po terminie upływu rękojmi lub okresu gwarancji,
 2. w odniesieniu do procesu zwrotu albo wymiany zakupu:
  1. do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, w związku z którą dokonany został zwrot lub wymiana zakupu,
 3. w odniesieniu do obu procesów:
  1. do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
 • Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia złożonej przez Państwa reklamacji albo przyjęcia i realizacji zwrotu lub wymiany zakupu zgodnie z polityką zwrotów i reklamacji obowiązujących w KROFAM Sp. z o.o.

KOMENTARZE I OPINIE

 • Cel i podstawy przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. zamieszczenia komentarzy oraz opinii użytkowników na temat dokonanych zakupów lub wizyty w sklepie (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przy czym przez prawnie uzasadniony interes Administratora należy rozumieć udoskonalanie funkcjonowania sklepu internetowego, produktów, procesu sprzedaży oraz działalności sklepów Administratora);
 2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przez który należy rozumieć: ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń związanych z funkcjonowaniem serwisu  http/sklep.krofam.pl/ oraz usługami świadczonymi za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod wskazanym adresem, a także roszczeń związanych z funkcjonowaniem sklepów Administratora.
 • Czas przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są do momentu usunięcia przez Administratora na prośbę użytkownika komentarza lub opinii użytkownika albo do momentu wniesienia przez użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, uznanego przez Administratora za uzasadniony.

 • Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zamieszczenia komentarzy lub opinii.

KORESPONDENCJA Z KROFAM Sp. z o.o.

 • Cel i podstawy przetwarzania
  1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), przez który należy rozumieć:
   1. prowadzenie korespondencji przez Administratora w związku z wiadomościami przesłanymi przez klientów, przedstawicieli kontrahentów Administratora oraz inne osoby lub podmioty w formie papierowej lub elektronicznej,
   2. udzielanie odpowiedzi na przesłane przez Państwa pytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie http/sklep.krofam.pl/
   3. ustalenie, dochodzenie lub obronę przed ewentualnymi roszczeniami.
 • Czas przetwarzania danych

Państwa dane przetwarzane będą do czasu:

 1. zakończenia wymiany korespondencji albo do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, uznanego przez Administrator za zasadny. Ponadto dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 • Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do komunikacji z Panią/Panem w ramach prowadzonej korespondencji.

KONTRAHENCI /partnerzy oraz ich przedstawiciele

 • Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. wykonania umowy zawartej z KROFAM Sp. z o.o. (w przypadku danych osobowych należących bezpośrednio do kontrahenta podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zaś w przypadku danych osobowych reprezentantów kontrahenta podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest potrzeba zapewnienia prawidłowej realizacji umowy),
 2. wykonania zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 3. ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z realizacją umowy zawartej przez Krofam Sp. z o.o. (podstawę przetwarzania stanowi w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO – przy czym przez prawnie uzasadniony interes Administratora należy rozumieć możliwość dochodzenia lub obrony roszczeń).
 • Czas przetwarzania danych

Państwa dane przetwarzane będą do czasu:

 1. wygaśnięcia bądź rozwiązania umowy pomiędzy KROFAM Sp. z o.o. a jego kontrahentem, a po jej zakończeniu w terminach określonych przez przepisy prawa, w tym o rachunkowości,
 2. przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub czynności zmierzających do zawarcia umowy.
 • Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania realizacja umowy zawartej z Krofam Sp. z o.o. nie będzie możliwa.

Cookies

Cookies

W związku z nowelizacją ustawy o prawie telekomunikacyjnym zostały wprowadzone nowe zasady dotyczące informowania Użytkowników, w jaki sposób na stronach internetowych stosowane są pliki cookie. W celu należytego zadbania o interesy Użytkowników oraz komfortu korzystania z serwisu internetowego, który odwołuje się do tego dokumentu, poniżej znajdziecie Państwo więcej informacji o plikach cookie.

W ramach tej strony internetowej stosowane są następujące typy plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej, pliki cookies, które służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej,
 • „wydajnościowe” pliki cookies, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron wchodzących w skład strony internetowej,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, które umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień strony internetowej i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • „reklamowe” pliki cookies, które umożliwiają dostarczanie użytkownikom strony internetowej treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu:

 • utrzymywanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu oraz hasła,
 • dostosowanie serwisu do potrzeb Użytkownika,
 • tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu
 • opracowywania zagregowanych danych statystycznych, danych z pomiarów oraz danych na temat ogólnych trendów w celu wzmocnienia i optymalizacji działań marketingowych, promocyjnych i analitycznych.

Administrator informuje, że Użytkownik może poprzez zmianę ustawień przeglądarki wyłączyć obsługę plików «cookies». Najczęściej odpowiednia opcja znajduje się w zakładce prywatność lub ustawienia danego programu. Poniżej Administrator opisuje, jak można zmienić ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Internet Explorer:

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.
 2. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookies, a następnie kliknij przycisk OK.

Chrome:

 1. Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
 4. W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk Ustawienia treści.
 5. W sekcji „Pliki cookies” możesz zmienić ustawienia plików cookies.

Firefox:

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz Opcje.
 2. Wybierz panel Prywatność.
 3. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika.
 4. Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.

Opera:

 1. Przejdź do zakładki Narzędzia w górnym menu Opery i z rozwijanego menu wybierz Preferencje.
 2. W okienku, które się pojawi przejdź do zakładki Zaawansowane, z menu po lewej stronie wybierz Ciasteczka i zmień ustawienia plików cookies.

Administrator informuje, że w razie problemów ze zmianą ustawień plików cookies, najlepiej skorzystać z informacji znajdujących się na stronie internetowej producenta danego programu. Administrator informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika lub innej osoby fizycznej, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem.

Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w celach technicznych. Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem. Niestety żaden sposób przekazywania danych za pośrednictwem Internetu nie jest w pełni bezpieczny. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających szkodliwe oprogramowanie należy zgłaszać na adres:

KROFAM SP. Z O.O.

UL. GEN. L.OKULICKIEGO 2

38 – 400 KROSNO

TEL. 13 42 682 11

         13 43 682 48

Oprócz plików cookie, piksel śledzący może być ustawiony przez nas lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Witryny. Piksele śledzące to małe pliki graficzne w treści Witryny, abyśmy mogli zrozumieć, które części Strony są odwiedzane i czy poszczególne treści są interesujące.

Linki

Administrator proponuje na swojej stronie Serwisu korzystanie z łącz do swoich stron internetowych oraz do innych stron internetowych, które nie należą do Administratora. Łącza te zostały stworzone w porozumieniu ze stronami, których to dotyczy, ale których nie kontroluje w żaden sposób. Administrator nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności za treść tychże innych stron ani za sposób ich wykorzystywania przez użytkowników.

Dostępność

Administrator zobowiązuje się dokładać należytej staranności, aby zapewnić nieprzerwany dostęp dla swoich Użytkowników do strony internetowej